STUDENTSKI PROGRAMI

Posebnu pažnju petničkog arheološkog obrazovanog modela čini rad sa studentima. Aktivnosti usmerene u radu sa ovom ciljnom grupom obuhvata širok spektar rada.

Osnovu predstavlja aktivno uključivanje studenata u pripemu i realizaciju programa namenjenih učenicima srednjih škola. Na taj način studenti dobijaju pored ličnog radnog usavršavanja i bogato pedagoško iskustvo i mentorski rad. Značajan broj studenata saradnika programa čine bivši polaznici programa, ali i u sam rad uključeni su i studenti koji nisu prošli petnički arheološki model, kao i studenti sa drugih fakulteta i univerziteta.

Tokom godine Program arheologija organizuje i niz specijalizovanih programa namenjeni studentima koji obuhvataju stručno praktično usavršavanje u primeni raznih metodoloških okvira. Zahvaljujući opremljenosti i radnim kapacitetima Istraživačke stanice Petnica u prilici smo da organizujemo programe koji prate savremene metodološke okvire u terenskom, kabinetskom i laboratorijskom istraživanju. Ovi programi obuhvataju samostalni i grupni rad i osnovni cilj jeste praktična obuka učesnika u radu sa specijalizovanim mernim i ostalim instrumentima, načinima njihovog korišćenja, kao i tumačenjima dobijenih rezultata.

Posebnu specifičnost Programa arheologija jeste i pružanje mogućnosti i podrška studentima za realizacijom određenih istraživanja, koji se u najvećoj meri sprovode u okviru naših redovnih aktivnosti.

Po prirodi program je u potpunosti otvoren za sve zainteresovane studente koji imaju  želju i interesovanje da se uključe u naš rad.