RESURSI

Resursi programa arheologija obuhvataju nekoliko radnih kabineta, dokumentacioni centar, depo za smeštaj arheološkog materijala, kao i laboratoriju za analitičku arheologiju.

Radni kabineti obuhvataju kapacitet od oko 20 mesta i specijalizovani su za realizaciju različitih vrsta aktivnosti, uglavnom u praktičnom radu. Pored opremljenosti sa određenim alatima i mernim instrumentima, kabineti se opremljuju teheničkom opremom u zavisnosti od planiranih aktivnosti.

Poseban segment čini kabinet za naučnu fotografiju koji je opremljen sa savremenom fotografskom, video i studijskom opremom. Uslovi za rad pružaju mogućnost prikaza i  obuke učesnika u pravilnom korišćenju date opreme prilikom fotografskog i video dokumentovanja u istraživačkom procesu. Takođe, kabinet je opremljen i sa 3D skenerom, namenjenog za skeniranje manjih i srednjih objekata, kao i mogućnost upotrebe 3D štampača u okviru laboratirije za fiziku i elektroniku.

Dokumentacioni centar raspolaže sa nekoliko desetina hiljada različitih dokumenata vezanih, u najvećem broju slučajeva, na arheološku dokumentaciju sa terenskih i kabinetskih istraživanja lokaliteta Petnica – Naselje ispred Male pećine. Pored ovoga u sklopu centra nalazi se i bogata dokumentacija sa niza različitih istraživanja koji su realizovani u saradnji sa saradničkim institucijama, ali i sa samostalnih istraživanja učesnika programa.

Depo za smeštaj arheološkog materijala urađen je po savremenim muzejskim standardima za čuvanje i smeštaj pokretnih kulturnih dobara. Pored školske arheološke zbirke, u kojoj se nalazi deo nalaza sa istraživanja lokaliteta Petnica – Naselje ispred Male pećine, Petnička pećina – Dvorana sa vigledima i Petnička crkva u depou se privremeno čuva i materijal saradničkih institucija za potrebe realizacije različitih aktivnosti programa.

Laboratorija za analitičku arheologiju opremljena je sa savremenim nameštajem i opremom koja je namenjena za laboratorijski i terenski rad. Uslovi rada same laboratorije, ali i ostalih specijalizovanih laboratorija u okviru kompleksa istraživačke stanice Petnica, pružaju mogućnost da pored osnovnog analitičkog rada i sprovođenje niza različitih analiza i obuke učesnika u radu sa specijalizovanom opremom kao što su:

  • Analize zemljišta, stena i minerala;
  • Bioloških analiza u arheologiji: polena, semena, DNK-a, određenih bakterija i sl.;
  • Hemijskih analiza u domenu ispitivanja osnovnih odlika materijala;
  • Obuka i rad na stereo, svetlosnim i konfokalno laserskim mikroskopima;
  • Rad sa specijalizovanom hemijskom opremom XRF, FTiR, ABS, TGH.

U sklopu opremljenosti laboratorije za arheologiju nalazi se i niz različitih terenskih instrumenata kao što su:

  • Različiti modeli GPS uređaja;
  • Dron sa foto i video kamerom;
  • Metal detektori;
  • Totalna stanica;
  • Geo radara.

Celokupni resusri programa dostupni su učesnicima tokom realizacije različitih aktivnosti i osnovna namena jeste prikaz i obuka učesnika u njihovoj primeni prilikom arheoloških istraživanja.