PROGRAMI ZA SREDNJOŠKOLCE

Najveći broj aktivnosti Programa arheologija usmeren je na rad sa učenicima srednjih škola, uzrasta 15-19. godina. Za ovu grupu organizujemo niz kontinuiranih godišnjih programa na osnovnom i naprednom nivou.

Program je usmeren na učesnike sa širokim spektrom interesovanja i na one koji žele da svoja saznanja i istraživačko iskustvo prošire i upotrebe na potpuno drugačiji način. Aktivnosti ne prate uobičajni školski pristup izučavanja nauke, već učesnicima pruža mogućnost za ličnim usavršavanjem u više naučnih oblasti u cilju uočavanja i rešavanja raznih istraživačkih pitanja.

Model rada teži za igrom sa naukom u kojoj kombinujemo različite metode, tehnike i saznanja, koje na prvi pogled nemaju veze jedna sa drugom, da bi smo došli do izvesnih (ne)rešenja problema. Kao osnovu korisitimo istraživanja čoveka u prirodnim, društvenim, umetničkim i tehničko-industrijskim segmentima života tokom dugog istorijskog perioda.

Naši programi nisu direktno vezani za puko izučavanje istorije već su usmereni da učesnicima prikažu kombinovane načine i tehnike istraživanja, upotrebu i obuku na različitim instrumentima i aparatima, kao i modelima rešavanja naučnih problema koje uključuju više naučnih disciplina i tehnika.

Ovakav proces traži od učesnika maštu, kreativnost i spremnost za igru u kojoj nema granica saznanjima i upotrebi znanja. Ako ste takvi pridužite nam se. 

 

Osnovni nivo

Učesnici koji se prvu sezonu pohađaju Program arheologija učestvuju na osnovnom nivou u kome realizujemo tri kontinuirana različita programa.

Zimska škola arheologije – Na ovom programu upoznajemo učesnike sa prirodom arheoloških istraživanja, osnovnim odlikama života čoveka od praistorije do savremenog doba, opštim metodama analize različitih vrsta materijala: keramičkih, staklenih, metalnih, koštanih, kamenih, nakita, slika, fresaka, mozaika, arhitekture i sl. Aktivnosti se realizuju kroz niz različitih teoretskih predavanja i praktičnih radionica. Pored ovoga važan segment programa čini i obuka u snalaženju i korišćenju stručne naučne literature, kao i pisanju i prezentovanju kraćih naučnih eseja.

Letnja škola arheologije – Gotovo u potpunosti program praktičnog vida rada. Učesnici imaju prilike da kroz niz radonica se upoznaju sa terenskim, kabinetskim i laboratorijskim modelima istraživanja. Aktivnosti obuhvataju prikaz rada sakupljanja i dokumentovanja različitih vidova podataka na terenu uz pomoć savremene opreme (metal detektor, dron, georadar, totalna stanica, XRF uređaji i sl.), i niza softverskih paketa, kao što su Geografski Informacioni Sistemi i slično.

Kabinetske i laboratorijske aktivnosti usmerene su na obuci učesnika za primenom različitih metoda i tehnika, više naučnih disciplina, u analizama različitih vidova nalaza od različitih materijala. Aktivnosti uključuju rad sa savremenom laboratorijskom opremom u specijalizovanim laboratorijama i kabinetima u okviru kompleksa Petnica.

Pored ovoga poseban akcenat usmeren je i na eksperimentalna istraživanja, kao i na prikazu načina tumačenja rezultata nad izvršenim analizama u cilju dobijanja konkretnog odgovora na istraživačko pitanje/a.

Jesenji seminar arheologije – Kroz teoretska predavanja koja se odnose na konkretna arheološka istraživanja pružaju učesnicima mogućnost da sva stečena saznanja i iskustva dobijena na prethodna dva programa sklope u jednu celinu. Ove aktivnosti imaju za cilj da kod one grupe učesnika, koji izraze želju za pohađanjem naprednog nivoa, jasnije definišu sferu svog interesovanja za određeno istraživanje koje bi samostalno ili grupno realizovali u toku sledeće sezone.

Teme koje programi pokrivaju u toku godine obuhvataju širok spektar oblasti i interesovanja. Pored upoznavanja sa nastankom i evolucijom čoveka na planeti, njegovim osvajanjem sveta, osnovnim odlikama praistorijskih kultura, počecima i razvojem civilizacija, antičkog sveta, kao i odlikama srednjovekovnog i savremenog čoveka, teme pokrivaju i oblasti umetnosti, arhitekture, mitologije, numizmatike, industrije, poljoprivrede i slično.

Posebna pažnja usmerena je na tematske oblasti koje prikazuju mogućnosti praktične primene metoda i tehnika iz više naučnih disciplina u arheološkim istraživanjima kao što su: biologija, hemija, fizika, geologija, geografija, softerski inžinjering i sl. Sve celine podrazumevaju praktičan rad i obuku na nizu specijalizovanih instrumenata, softverskih paketa, foto i video opreme. Pored ovoga važan akcenat usmeren je i na pružanju uvida na koji način se sve prikazane metode mogu korisiti i kako se dobijeni rezultati tumače u cilju dobijanja odgovora.

 

Napredni nivo

Osnovna odlika ovog nivoa jeste priprema i realizacija učesnika za sprovođenjem određenog samostalnog ili grupnog istraživačkog projekta. Temu istraživanja učesnici, uz stručnu pomoć celokupnog tima programa, biraju samostalno ili grupno u zavisnosti od lične zainteresovanosti i želje za daljim proširivanjem svojih saznanja i iskustava.

Teme pokrivaju širok spektar interesovanja i oblasti. One mogu obuhvatiti terenski, kabinetski, laboratorijski i eksperimentalni rad. U najvećem broju slučajeva istraživanja se vrše na originalnom pokretnom materijalu i dokumentaciji sa niza različitih lokaliteta, kao i sa celina na samim lokalitetima na terenu. Po prirodi samih tema one se odnose na primeni metoda i tehnika profesionalnog naučnog rada u okviru jedne ili više naučnih disciplina. Cilj je da na taj način učesnici svoja interesovanja značajno prošire njegovom praktičnom primenom i steknu određena iskustva, ne samo metodološka, već i u daljim tumačenjima problema koje povezuju više naučnih oblasti.

Oni radovi koji dobiju upotrebljive rezultate i tumačenja na kraju sezone mogu, po svom kvalitetu, biti predloženi za učešćem na petničkoj konferenciji Korak u nauku: Ova konferencija okuplja autore najuspešnijih radova koji su realizovani na svim programima u toku godine u Petnici. Radovi bivaju prezentovani na usmenim i poster sesijama, kao i u celosti publikovani u posebnom zborniku radova Petničke sveske.

U okviru naprednog nivoa, u toku godine, realizuju se četri kontinuirana programa.

Zimski kurs – obuhvata precizno definisanje određenog problema koji je tema istraživačkog projekta učesnika programa. Pored teoretskih predavanja koja su direktno ili indirektno vezana za teme istraživanja, organizuje se i niz praktičnih radionica koje se odnose na metode koje će biti korišćene u toku rada. Tako učesnici pohađaju niz različitih kurseva u primeni mikroskopa, specijalizovanih laboratorijskih i terenskih instrumenata, softvera, fotografskog i video zapisa. U toku programa učesnici započinju i sa praktičnom realizacijom svog samostalnog ili grupog istraživanja.

Prolećna radionica – aktivnosti koje se realizuju na ovom programu su gotovo slične kao i sa zimskog kursa, s toga što one obuhvataju više samostalniji rad samih učesnika. Takođe, praktičan rad na istraživanjima koji je usmren na formiranju zbirke materijala i njegove analize čini jedan od važnih segmenata programa.

Letnji kamp – najudarniji program u toku sezone. Celokupne aktivnosti usmerene su na samostalni ili grupni rad u sprovođenju istraživačkog procesa uz stručni nadzor saradnika programa. Učesnici primenjuju, u zavisnosti od prirode teme, određene metode i tehnike u cilju prikupljanja različitih podataka čijom će daljim tumačenjima rezultata doći do odgovora na određeno istraživačko pitanje. U toku programa učesnici imaju prilike da usmeno predstave svoje rezultate, kao i zadatak da ih predstave i u pisanoj formi izveštaja ili rada.

Jesenja radionica – program koji u osnovi namenjen za finalizacijom istraživačkog procesa i njegovog kvalitetnog usmenog i pisanog prezentovanja. Pored ovoga aktivnosti su usmerene i na realizaciji nekoliko interesantnih predavanja na određenu temu programa za koju je većina učesnika izrazila želju da čuje.

 

Najuspešnije istraživačke radove u toku višedecenijskog postojanja Programa arheologija možete videti ovde.