Program arheologija u Istraživačkoj stanici Petnica predstavlja u svetu jedinstveni primer obrazovanja u oblasti arheologija. Celokupne aktivnosti realizujemo kroz više različitih seminara, kampova, radionica i sličnih programa u toku jedne kalendarske godine. Najveći broj programa usemeren je na učenike srednjih škola, uzrasta 15-19. godina, kao i na studente. Pored ovih ciljnih grupa realizujemo i sadržaje za učenike osnovnih škola, uzrasta 10-14. godina, nastavni kadar i profesionalne istraživače.

Osnovna odlika obrazovanog modela Programa arheologija usmerena je na sticanju novih saznanja i ličnog usavršavanja učesnika programa. Poseban akcenat rada odnosi se na pruženoj prilici učesnika za realizacijom konkretnih istraživačkih projekata primenjujući metodologiju profesionalnog naučnog rada. Pored upoznavanja sa osnovama arheološke nauke, metodama i tehnikama terenskog, kabinetskog i laboratorijskog rada, vođenja dokumentacije, kao i primeni novih tehnologija u arheološkim istraživanjima model rada forsira multidisciplinarni pristup prilikom rešavanja niza arheoloških istraživačkih problema. Na taj način učesnici dobijaju širi spektar saznanja i radnog iskustva u primeni različitih metoda, tehnika, instrumenata i drugih sredstava iz više naučnih disciplina i oblasti.

Svi kapaciteti i oprema sa kojom Program arheologija i Istraživačka stanica Petnica raspolažu su u potpunosti dostupni našim učesnicima u toku realizacije različitih aktivnosti. Model rada u osnovi pruža mogućnost da pored opšteg upoznavanja rada sa opremom i tehnikama njene primene učecnici uz stručni nadzor saradnika programa sami praktično primenjuju i usavršavaju dobijena saznanja.

Celokupni programi realizuju se uz stručnu pomoć iskusnih profesionalnih istraživača iz Srbije i inostranstva. Svojim aktivnim učešćem, razmenom literature i stručnoj pomoći mladima u realizaciji svojih istraživačkih ideja čine značajan faktor u samom radu Programa arheologija. Tokom višedecenijskog rada formiran je skup od nekoliko stotina različitih saradnika iz različitih naučnih institucija iz celog sveta. Posebno se ističe podatak da značajan broj njih čine bivši učesnici petničkih seminara i kampova koji su postali ugledni naučni radnici.

Kroz ovaj obrazovani model do sada je prošlo više od 1000 različitih učesnika, koji su učestvovali na preko 250 različitih programskih aktivnosti. Realizovano je preko 200 istraživačkih radova, od kojih je oko 150 publikovano u izdanju Petničkih sveski – Zborniku radova petničkih đaka. Značajnom broju bivših učesnika programa, koji su danas eminentni naučni radnici, ovo je bio prvi ozbiljan korak i osnova u izradi kasnijih brojnih studija i univerzitetskih radova.

Po svojoj prirodi Program arheologija je otvoren za sve kvalitetne i dobre ideje. Mogućnost prezenotovanja rezultata, podrška istraživačkom radu, organizovanje i realizacija specijalizovanih programa, konferencija i skupova od strane institucija i istraživača čine poseban pristup našeg obrazovanog modela koji razvijamo već više decenija.