ISTRAŽIVANJA

Osnovu obrazovnog modela Programa arheologija čini prikaz i obuka učesnika za primenom različitih tehnika i metoda u savremenom izučavanju arheologije. Ovakav pristup krunisan je i praktičnim radom koji podrazumeva sprovođenje konkretnih istraživačkih projekata primenjujući metodologiju profesionalnog naučnog rada. Glavnu ulogu u ovim procesima imaju učesnici uz stručnu pomoć saradnika programa.

Istraživanja koja se vrše na Programu arheologija obuhvataju širok spektar različitih tema koje su vezane za terenski, kabinetski i laboratorijski rad. Celokupna istraživanja vrše se u saradnji sa saradničkim institucijama koje pružaju aktivnu podršku, učešće i pomoć mladima u realizaciji svojih ideja. Dosadašnji postignuti rezultati, po svom kvalitetu, čine značajan fondus rešenja niza istraživačkih problema i novih saznanja.

Fokusi istraživačkog rada obuhvataju nekoliko različitih segmenata:

Metode istraživanja obuhavataju najveći obim tema i usmerene su na ispitivanju i utvrđivanju novih metodoloških pristupa i tehnika u širokom opsegu arheoloških istraživanja. Koristeći savremenu opremu, softverska rešenja, mobilne aplikacije i slično rad ima za cilj da sprovođenjem konkretnog problemskog istraživanja kritički pristupi korišćenim metodološkim okvirima sa zadatkom utvrđivanja svih njegovih karakteristika i mogućnostima.

Terenska istraživanja usmerena su na dokumentovanju, snimanju i sprovođenju različitih mernih procesa i uzorkovanja na arheološkom lokalitetu, kao i na širem prostoru. Široka upotreba savremene opreme, tehnike i metoda rada čine osnovnu odliku ovakvog rada. Posebni akcenti usmereni su na istraživanjima ležišta sirovina, zemljišta,  upravljanju sa prostornim podacima, kao i utvrđivanjima efkasnih modela rada koje pružaju veliki broj upotrebljivih podataka.

Analiza pokretnih nalaza čini još jednu od vodećih tema istraživačkog rada programa. Pored sprovođenja osnovnih analitičkih analiza, program obuhvata i niz specijalizovanih analiza u cilju pronalaženja informacija o kvalitetu i fizičko-hemijskim osobinama datog materijala. Posebna pažnja, u ovom radu, posvećena je dokumentarnom radu, formiranju baza podataka i njihovim upravljanjem, kao i korišćenju niza specijalističke opreme i softverskih paketa.

Analiza umetničih dela obuhvata istraživački rad u kome se pored dokumentovanja i osnovnih analiza važan akcenat posvećuje i specijalističkim analizama materijala, sirovina i boja.

Eksperimentalna istraživanja usmerena su na sprovođenju eksperimenata manjih obima uz procese koji podrazumevaju širok spektar uočavanja, dokumentovanja i analize pojava u toku samog rada.